Zajęcia stałe

 

W roku szkolnym 2020/2021 uczestników zajęć realizowanych w Domu Kultury w Głogoczowie obowiązuje regulamin

REGULAMIN ZAJĘĆ EDUKACYJNO-WARSZTATOWYCH
MYŚLENICKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zajęcia organizowane w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu w Myślenicach należą do edukacyjnej i artystycznej działalności statutowej Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.
Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu wpisuje się swoją działalnością w nurt Edukacji Kulturowej opierającej się na budowaniu relacji i partycypacji pomiędzy uczestnikami zajęć edukacyjno-warsztatowych i ich prowadzącymi.
2. Celem zajęć jest rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań, kultywowanie i rozwijanie tradycji, kompetencji twórczych, doskonalenie warsztatu artystycznego, promowanie aktywnego spędzania czasu.

I. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez MOKiS jest
– akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu przez uczestnika lub rodzica/prawnego opiekuna uczestnika zajęć. Dokonanie zapisu na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia od stosowania się do jego postanowień.
– zapoznanie się i akceptacja umowy uczestnictwa w zajęciach wraz z załącznikami:
1. Informacja o przetwarzaniu danych klienta, oraz zgoda na przetwarzanie danych
2. Informacja o przetwarzaniu danych osób upoważnionych do otrzymywania informacji na temat dziecka i jego odbioru z placówki
– uiszczenie opłaty regulowanej cennikiem MOKiS w wyznaczonym terminie.

II. ORGANIZACJA ZAJĘĆ
1. Zajęcia organizowane przez Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu odbywają się w następujących obiektach wraz z ich bezpośrednim otoczeniem:
a. Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu, 32-400 Myślenice ul. Piłsudskiego 20
b. Wiejskim Domu Kultury w Głogoczowie (32-444 Głogoczów 406)
c. Świetlicy Wiejskiej w Bęczarce (32-444 Głogoczów, Bęczarka 113)
d. Domu Ludowym w Myślenicach (32-400 Myślenice, ul.3-go Maja 56)
e. Centrum Wodne AQUARIUS (32-400 Myślenice ul. Ogrodowa 19),
2. Zajęcia odbywające się poza wymienionymi lokalizacjami wymagają odrębnej zgody uczestnika zajęć lub jego opiekuna.
3. W zajęciach organizowanych przez MOKiS mogą uczestniczyć osoby dorosłe i dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie uregulowali opłaty według obowiązującego cennika w wyznaczonym do tego czasie i posiadają potwierdzenie wpłaty – karnet.
4. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do punktualnego przybycia na zajęcia.
Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania swoich dzieci na zajęcia (instruktor ma prawo odmówić uczestniczenia w zajęciach w przypadku spóźnienia dłuższego niż 15 minut).
5. Pracownicy MOKiS oraz instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestnika zajęć w czasie spędzanym w siedzibie MOKiS i jego filii poza czasem zorganizowanych zajęć edukacyjno-warsztatowych.
Odpowiedzialność za dziecko ponosi rodzic/opiekun prawny lub upoważniona przez niego osoba.
6. Uczestnicy, którzy nie dokonali wpłaty za zajęcia nie mogą w nich uczestniczyć.
W takim wypadku istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach po uiszczeniu opłaty za wejście jednorazowe lub karnet miesięczny, za zgodą prowadzącego zajęcia.
7. Obowiązkiem uczestnika zajęć, a także rodzica/prawnego opiekuna dziecka uczestniczącego w zajęciach jest informowanie instruktora, przed przystąpieniem do zajęć, o każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających pełne uczestnictwo w zajęciach.
8. Uczestnik, rodzic/opiekun dziecka – uczestnika zajęć powinien zadbać o odpowiedni strój adekwatny do charakteru zajęć i obuwie na zmianę, jeśli to konieczne.
9. Zabrania się spożywania podczas trwania zajęć napojów i artykułów spożywczych, odstępstwem może być wyraźna zgoda instruktora.
10. Instruktor prowadzący zajęcia ma prawo zwrócić uczestnikowi i opiekunowi uwagę, jeżeli zachowanie uczestnika zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne.
11. MOKiS zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu zajęć. Informacja będzie dostarczona do uczestników lub rodziców/prawnych opiekunów za pomocą wiadomości SMS lub telefonicznie tylko w przypadku, gdy uczestnik został uprzednio zapisany na dane zajęcia.
12. Wszystkie zmiany będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej i na profilu FB Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.
13. Jeżeli ilość uczestników danych zajęć jest mniejsza niż minimalna założona przez organizatora, MOKiS ma prawo odwołać zajęcia.
14. Fotografowanie, nagrywanie i filmowanie zajęć może odbywać się tylko za zgodą instruktora oraz innych uczestników zajęć.

III. OPŁATY ZA ZAJĘCIA
1. Wysokość opłat za zajęcia w MOKiS reguluje cennik znajdujący się w sekretariacie MOKiS oraz na stronie internetowej MOKiS.
2. Wniesienie opłaty za uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Płatności za udział w zajęciach dokonać można na konto Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu

Numer konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Wieliczce O/Myślenice
37 8619 0006 0020 0000 3333 0002
podając imię i nazwisko uczestnika, nazwę zajęć i termin, w którym się odbywają
(np. Jan Kowalski, pracownia ceramiki, poniedziałek)
lub w kasie MOKiS w godzinach jej pracy (od wtorku do niedzieli w godzinach od 14.00
do 20.00).

4. Opłaty za zajęcia należy uiszczać najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca za bieżący miesiąc.
5. Uczestnik, który nie wniósł należnej opłaty nie może brać udziału w zajęciach.
6. Brak wpłaty za dany miesiąc traktowany jest jako rezygnacja z zajęć.
7. W przypadku zaległości w uiszczaniu opłat instruktor prowadzący zajęcia skreśla uczestnika z listy zajęć do momentu uiszczenia zaległości.
8. Zniżki i zwolnienia obejmują wyłącznie zajęcia organizowane przez MOKiS i prowadzone przez instruktorów MOKiS. Zniżki i zwolnienia nie obejmują zajęć prowadzonych przez podmioty zewnętrzne współpracujące na zasadzie wynajmu sali, umowy zlecenia i porozumienia.
Zniżka w wysokości:
– 50 % – przysługuje dzieciom posiadającym „Myślenicką Kartę Rodzina 3+“
– kartę należy okazać przy każdorazowej wpłacie za zajęcia w kasie MOKiS lub u instruktora zajęć jeśli opłata dokonywana jest przez wpłatę na konto bankowe;
– rabat nie będzie naliczany w przypadku braku okazania karty;
– zniżki nie obejmują jednorazowych wejść na zajęcia.
9. Uczestnik zajęć w uzasadnionym przypadku może zwrócić się o zmniejszenie wysokości opłaty. Prośbę wraz z uzasadnieniem, popartą przez instruktora prowadzącego zajęcia, należy przekazać dyrektorowi MOKiS (przed upływem terminu uiszczenia należnej opłaty), który decyduje o zmniejszeniu opłat.
10. W przypadku nieobecności na zajęciach z własnej winy, MOKiS nie zwraca opłaty za zajęcia oraz nie przenosi ich na inny termin.
11. W przypadku niezrealizowania zajęć przez MOKiS zajęcia zostaną przeniesione na inny termin.
12. Po uiszczeniu opłaty uczestnik zajęć lub jego rodzic/opiekun otrzymuje karnet uprawniający do udziału w zajęciach. Karnet przedstawiany jest każdorazowo prowadzącemu zajęcia przed ich rozpoczęciem.

IV. BEZPIECZEŃSTWO
1.Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
2. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się do poleceń pracowników MOKiS i instruktorów zajęć.
3. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pracowni lub sali poza budynki, w których odbywają się zajęcia. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
4. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący zajęcia lub wyznaczony opiekun pracowni.
5. Przebywanie uczestnika w sali gdzie odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora jest niedozwolone.
6. Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu nie ponosi odpowiedzialności za: ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników, powstałe na skutek nieprzestrzegania ewentualnych zaleceń lekarskich, nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz za rzeczy, które mogą zostać zgubione, skradzione, zniszczone.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy zajęć, oraz rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczestniczących w zajęciach w MOKiS zobowiązani są do zapoznawania się z bieżącymi informacjami podawanymi na stronie internetowej MOKiS, profilu FB Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu i/lub informacjami podawanymi przez instruktora prowadzącego i pracowników MOKiS
2. Dyrektor Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 września 2019 r.
4. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie podejmuje Dyrektor MOKiS.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wizerunkowych i kontaktowych przez Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu ul. Piłsudskiego 20 Myślenice 32-400 do celów: statutowych, kontaktowych, promocji wydarzeń w mediach ogólnodostępnych i społecznościowych , (Facebook , http://www.mokis.myslenice.pl/ ) oraz również w gablotach informacyjnych znajdujących się w MOKiS celem podsumowania wydarzeń, koncertów itp.

Harmonogram Zajęć – Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie – MOKiS – 2019/2020
Obowiązują zapisy 12 273-77-11, 500-693-675

Poniedziałek  15.00 – 20.00  studio piosenki -prowadzi Joanna Sakiewicz
Sala widowiskowa – zajęcia indywidualne lub grupowe
odpłatność  30 min. -30 zł,  45 min. – 40 zł,  60 min. – 50 zł
karnet miesięczny  120,00 zł, 150,00 zł, 180,00 zł

Wtorek  15:00 -16.00  Akademia Wyobraźni dla dzieci w wieku 4 – 6 lat. Prowadzi Justyna Gawęda.
Sala widowiskowa WDK. Odpłatność 12,00 zł/ zaj. karnet miesięczny 40,00 zł
Wtorek  16:30 – 17:30  zajęcia konstrukcyjne z elementami kodowania dla dzieci w wieku 6 – 9. Prowadzi  Justyna Gawęda.
Sala widowiskowa WDK. Odpłatność: 12,00 zł/ zaj. karnet miesięczny 40,00 zł

Wtorek 16:00 – 18:00  Nauka gry na instrumentach muzycznych. Lekcje indywidualne prowadzi Zbigniew Morawski.
WDK – pracownia. Odpłatność: 30 min. -30 zł, 45 min. – 40 zł, 60 min. – 50 zł
karnety: 120,00 zł, 150,00 zł, 180,00 zł

Środa 15:00- 16:00 papieroplastyka dla dzieci w wieku 4 -6 lat. Prowadzi Barbara Kmiecik.
WDK – pracownia. Odpłatność:  12,00 zł/ zaj. karnet miesięczny  40,00 zł
Środa 16.30 – 17.30 rękodzieło dla dzieci  w wieku 7 – 11 lat. Prowadzi Barbara Kmiecik.
WDK – pracownia. Odpłatność: 15,00 zł/ zaj. karnet miesięczny  60,00 zł

Środa 16:30 – 17:30 taniec nowoczesny dla dzieci w wieku 6-8 lat. Prowadzi Barbara Burtan.
WDK sala widowiskowa. Firma zewnętrzna

Środa 17:35 – 18:35 taniec nowoczesny dla dzieci w wieku od 9 lat. Prowadzi Barbara Burtan.
WDK sala widowiskowa. Firma zewnętrzna

Piątek  17:30 – 18:30  szachy dla dzieci w wieku 6 – 10 lat. Prowadzi Józef Kaczor.
WDK – pracownia. Odpłatność: 12 zł / zajęcia. Karnet miesięczny 40,00 zł

Sobota 8:00 – 10:00 Teatr Krótkich Opowieści. Prowadzi Tomasz Świerczek.
WDK -sala widowiskowa. Zajęcia bezpłatne

 

Ostatni wtorek miesiąca – 29.10.2019 – ceramika dla dorosłych godz. 17:00 – 19:00 pracownia WDK – prowadzi Joanna Jaromin – koszt: 25 zł z wypałem i szkliwieniem

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

W roku szkolnym 2018/2019  rozpoczynają się zajęcia:

 

Brak komentarzy do wpisu “Zajęcia stałe”

Zostaw odpowiedź

Musisz się zalogować aby móc komentować.