Regulamin Turnieju Interpretacji Bajki i Baśni

REGULAMIN
Turniej Interpretacji Bajki i Baśni

I. Organizatorzy: Dom Kultury w Głogoczowie – filia MOKiS
Starostwo Powiatowe w Myślenicach
II. Cele konkursu:
1.Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno słowa pisanego i mówionego.
2.Pobudzenie zainteresowania książką, jako źródłem wiedzy i przeżyć.
3.Rozbudzenie wyobraźni w kierunku poszukiwania różnorodnych rozwiązań artystycznych, służących scenicznej prezentacji wybranego utworu literackiego z możliwością wykorzystania środków charakterystycznych dla małych form.
4.Stworzenie możliwości rozwijania zdolności i zdobywania nowych umiejętności przez konfrontację z publicznością, kontakty z wykonawcami i warsztaty artystyczne.
III. Termin: 26 lutego 2019 r.
IV. Miejsce: Dom Kultury w Głogoczowie (MOKiS)
V. Warunki uczestnictwa:
1.Konkurs ma charakter indywidualny, występy eliminacyjne winny być przeprowadzone w szkołach, placówkach kulturalno-oświatowych.
2.Szkoła, placówka kulturalno-oświatowa zgłasza na turniej max 4 osoby
( po przeprowadzonych eliminacjach.)
3.Prawo uczestnictwa mają uczniowie w grupach wiekowych: klasy I-III
i klasy IV-VIII, reprezentujący szkoły i placówki kulturalno-oświatowe.
4.Przygotowanie-oparte na żywym słowie-scenicznej interpretacji bajki, baśni,
utworu poetyckiego pisanego prozą lub wierszem, dopasowanego do wieku
wykonawcy.
5.W prezentacji można wykorzystać, obok żywego słowa, wszystkie środki
teatralne, wzbogacające wyraz artystyczny etiudy: śpiew, kostium, rekwizyt,
ruch sceniczny, elementy scenografii, muzykę.
6.Czas trwania prezentacji max 6 min.

7.Regulamin dostarczamy do szkół drogą elektroniczną lub w inny sposób. Regulamin wraz z kartą zgłoszenia jest dostępny na stronie: glogoczow.malopolska.pl w zakładce imprezy cykliczne.
Karty zgłoszeń należy przesłać do 18.02.2019 na adres:
Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie – filia MOKiS
32-444 Głogoczów 406
e-mail: wdk.glogoczow@g.pl

VI. Przebieg turnieju:
1.Warsztaty teatralne dla uczestników – 25 lutego 2019 r.- godz. 12.00 – 14.00
2. Występy konkursowe – 26  lutego  2019 r.  od godz. 9.00
3. Spotkanie z jurorami i omówienie poszczególnych prezentacji po występach
konkursowych.
VII. Ocena:
1.Prezentacje oceniać będzie komisja artystyczna powołana przez organizatora.
2.Kryteria oceny:
a/dobór repertuaru m.in. do możliwości wykonawcy, oryginalność poszukiwań
literackich,
b/kultura słowa – dykcja , technika mówienia,
c/interpretacja (bogactwo, dobór i poziom środków interpretacyjnych,
odpowiednich do wieku wykonawcy i charakteru),
d/właściwy dobór scenicznych środków wyrazu( rekwizyt, muzyka, element
scenografii, światło, ruch itp.)
VIII. Nagrody:
1.Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa, a laureaci – nagrody książkowe ufundowane przez Starostę Powiatu Myślenickiego.
IX. Uwagi końcowe:
1.Można zgłosić chęć udziału w warsztatach teatralnych organizowanych przed Turniejem 25 lutego w godz. 12.00 – 14.00 .Warsztaty nie są obowiązkowe.
2.Koszty delegacji pokrywają instytucje delegujące.
3.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian przebiegu Turnieju, wynikających
z ilości zgłoszonych uczestników.
4.Szczegółowy program zostanie przesłany po otrzymaniu kart zgłoszenia.
5.Wysłanie karty zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na
wykorzystywanie danych osobowych na cele konkursu oraz umieszczenie zdjęć na stronach internetowych oraz materiałach promocyjnych i prasowych.
6.Laureaci Turnieju w Głogoczowie zostaną zgłoszeni do udziału w Festiwalu Młodego Aktora w Kętach 14 lub 15 marca 2019 br.
7.Dodatkowych informacji udziela kierownik Domu Kultury w Głogoczowie – Grażyna Kosiba tel. 12 273 77 11, 500 693 675

Serdecznie zapraszamy i zapewniamy bajkowa atmosferę !

Brak komentarzy do wpisu “Regulamin Turnieju Interpretacji Bajki i Baśni”

Zostaw odpowiedź

(wymagane)

(wymagany)


*
Aby udowodnić, że jesteś żywą osobą, a nie robotem, przepisz widoczne na rysunku słowo. Możesz nacisnąć na rysunek, aby usłyszeć tekst.
Click to hear an audio file of the anti-spam word