Strona główna » inne » Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2019

Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2019

Kultura. Moje miejsce.

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu został beneficjentem programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019 jako jeden z 50 ośrodków z całej Polski. Organizatorem programu jest Narodowe Centrum Kultury, jego celem jest poszerzenie dostępu do kultury, pobudzenie aktywności obywatelskiej w tworzeniu projektów kulturotwórczych, stworzenie warunków do rozwoju nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej.

Projekt „Kultura. Moje ulubione miejsce” zakłada w pierwszym etapie, przeprowadzenie diagnozy potrzeb oraz potencjału i zasobów mieszkańców gminy Myślenice. Badanie wykonuje się metodą warsztatową, zogniskowanego wywiadu grupowego oraz wywiadów indywidualnych i ankiet. Celem jest dokładne przeanalizowanie zasobów i potrzeb grupy dorosłych mieszkańców gminy, czyli ludzi w przedziale wiekowym 25 – 59 lat. Diagnoza dostępna będzie na stronie internetowej MOKiS oraz UMiG Myślenice. Zostanie również wydrukowana i będzie dostępna w wersji papierowej.
Drugim działaniem w ramach pierwszego etapu projektu jest wybór od 3 do 7 inicjatyw zaproponowanych przez osoby fizyczne, grupy nieformalne i  organizacje pozarządowe z terenu Gminy Myślenice, które będą odpowiedzią na zdiagnozowane potencjały, zasoby i potrzeby kulturalne mieszkańców. Rekomendowane są działania (inicjatywy):
*zwiększające ofertę kulturalną dla osób dorosłych – mężczyzn i kobiet
*ciekawe, innowacyjne, nowatorskie
*takie, których nie ma w ofercie MOKiS
*kulturotwórcze i realizowane po raz pierwszy przez wnioskodawcę w partnerstwie z MOKiS
Organizator konkursu – Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu przygotuje regulamin, powoła komisję oceniającą wnioski, umieści niezbędne dokumenty na stronie internetowej instytucji. Od 1 do 15 lipca będzie można na formularzu wniosku konkursowego złożyć swoją inicjatywę i tym samym ubiegać się o dofinansowanie na realizację swojego pomysłu na działanie kulturalne czy kulturotwórcze. 17 lipca komisja konkursowa wybierze najciekawsze inicjatywy zgodne z założeniami regulaminu. Następnie 19 lipca przedstawiciele Organizatora konkursu spotkają się z realizatorami, omówią wszystkie inicjatywy i wszyscy przygotują się do działania.
Drugi etap projektu to realizacja wybranych inicjatyw. Rozpocznie się po złożeniu przez MOKiS wniosku uzupełniającego do Narodowego Centrum Kultury o środki na wybrane przez komisję zadania. Etap działania będzie miał początek 19 sierpnia 2019. Wszystkie zadania muszą być zrealizowane do 12 listopada 2019 r.
Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu jest gotów wprowadzić nowatorskie działania animacyjne w oparciu o przeprowadzone badanie zasobów i potrzeb. Program Dom Kultury + otwiera nowy rozdział w bliskiej współpracy instytucji ze społecznością lokalną.

inne

Brak komentarzy do wpisu “Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2019”

Zostaw odpowiedź

(wymagane)

(wymagany)


*
Aby udowodnić, że jesteś żywą osobą, a nie robotem, przepisz widoczne na rysunku słowo. Możesz nacisnąć na rysunek, aby usłyszeć tekst.
Click to hear an audio file of the anti-spam word